شنبه، 5 اسفند 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

 


دانشکده علوم پایه

نام عنوان واحد
آقای دکترمحمدحسین حکمت شعار
    عضوهیات علمی
    دانشکده علوم پایه
آقای دکترحسن زاهد
    عضو هیات علمی
    دانشکده علوم پایه
آقای دکترعلیرضا چناقلو
    عضو هیات علمی
    دانشکده علوم پایه
آقای دکترغلامرضا فروتن
    عضوهیات علمی
    دانشکده علوم پایه
آقای دکترعلی اصغرخلیل زاده
    عضوهیات علمی
    دانشکده علوم پایه
آقای دکترائلدارصادقی
    عضوهیات علمی
    دانشکده علوم پایه
آقای دکترکاظم قنبری
    عضوهیات علمی
    دانشکده علوم پایه
آقای دکتریوسف زمانی
    رییس دانشکده
    دانشکده علوم پایه
آقای دکترجوادفرضی
    عضوهیات علمی
    دانشکده علوم پایه
آقای دکترفریدون مرادلو
    عضوهیات علمی
    دانشکده علوم پایه
آقای دکتراسلام قره شعبانی
    عضوهیات علمی
    دانشکده علوم پایه
آقای دکتربهروزعلیزاده
    عضوهیات علمی
    دانشکده علوم پایه
خانم دکترباروقی
    عضوهیات علمی
    دانشکده علوم پایه
آقای دکتر پیام مختاری
     عضوهیئت علمی
    دانشکده علوم پایه
آقای دکتر حنیف میرزایی
    عضو هیئت علمی
    دانشکده علوم پایه
خانم دکتر پریناز حسین پور
    عضو هیات علمی
    دانشکده علوم پایه
خانم دکتر سودا میرزائی
    عضو هیات علمی
    دانشکده علوم پایه
آقای دکتر حمیدرضا شجاعی
    عضو هیات علمی
    دانشکده علوم پایه
آقای دکتر یوسف پزشکیان
    عضو هیات علمی
    دانشکده علوم پایه
خانم دکتر سمیرا یوسف زاده
    عضو هیات علمی
    دانشکده علوم پایه
خانم دکتر بنفشه اکبری
    عضو هیات علمی
    دانشکده علوم پایه
آقای دکتر مهرداد حفظ السان
    عضو هیات علمی
    دانشکده علوم پایه
آقای دکتر مجتبی حاجی پور
    عضو هیات علمی
    دانشکده علوم پایه
آقای دکتر محمد ایلاتی
    عضو هیات علمی
    دانشکده علوم پایه
آقای صمدی
    کارشناس آموزشی دانشکده
    دانشکده علوم پایه
آقای احمدجوادی
    فن ورز
    دانشکده علوم پایه
آقای عباس علیزاده
    فن ورز
    دانشکده علوم پایه
اتاق دانشجویان دکتری
    دانشکده علوم پایه
آقای صمدی
     روابط عمومی دانشکده
    دانشکده علوم پایه

لطفاً جهت شماره گيري مستقيم تلفنهاي داخلي از خارج دانشگاه، پيش شماره 345-0411 را به شماره اتاق موردنظر اضافه نمائيد.
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده علوم پایه - کد پستی: 5331817634 | شماره مستقیم دفتر دانشکده:  33459072-041 | office-science@sut.ac.ir